Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla

Organizátor ankety Sestava týdne je Český volejbalový svaz se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, IČO: 00 540 285,  spolek vedený u spolkového rejstříku Městským soudem v Praze, sp.zn.: L 191.

Zpracovatel ankety je Asociace volejbalových klubů mužů se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6, kontakt: kozacek@cvf.cz. Webové stránky ankety jsou www.sestavatydne.cz.

Organizátor ankety si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit anketu či změnit jejípravidla.

Účastí v anketě se hlasující zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla ankety. Hlasující, který uvedl nepravdivé údaje nebo učiní nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v anketě, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

Podmínky a pravidla hlasováni v anketě
Hlasování v anketě probíhá vždy od pondělí 12:00 do středy 23:59, a to za uplynulý kalendářní (hrací) týden (první hlasování začíná 1.10.2018 ve 12:00). Vyhlášení výsledků je nejpozději v nadcházející pondělí a je zveřejněno na webových stránkách ankety a televizním pořadu Volejbalový magazín. V anketě je možné v každém týdnu hlasovat vždy z jedné emailové adresy, a to za splnění těchto podmínek:
– uvedení e-mailové adresy hlasujícího – kontrola duplicity
– zaškrtnout pole – vyjádření souhlas s podmínkami ankety
– odpovědět na potvrzující email

Ceny
Za každý hlasovací týden vybere organizátor z došlých hlasujících vždy nejméně dva výherce, kteří obdrží věcnou cenu. Organizátor si vyhrazuje právo odměnit na základě předem definovaných podmínek i speciální ceny v průběhu trvání ankety. Cenu výherci ankety věnuje organizátor ankety. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky ankety ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce z ankety vyřadit. Předání cen výhercům zajistí organizátor – na doručovací adresu poštou.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
Veškerá data získaná od hlasujících organizátorem jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v následném znění, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).

Hlasující svým souhlasem účasti v anketě potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Každý účastník ankety výslovně souhlasís tím, že organizátor bude zpracovávat jeho osobníúdaje za tímto účelem:

– pro vyhodnocení ankety
– pro kontakt s účastníkem ankety
– pro zaslání vyrozumění o výhře účastníku ankety
– pro informování účastníka ankety o novinkách organizátora

Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v anketě své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na e-mailovou adresu pověřence organizátora odvolán.

Organizátor se zavazuje, že osobní údaje účastníkůankety nebudou předávány třetím osobám.

Závěrečná ustanovení
Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení hlasujícího zankety, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel.

Tato pravidla ankety jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Hlasující svou účastí v anketě na www.sestavatydne.cz potvrzuje, žebyl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Tato pravidla ankety nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.